Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Ο Γ΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανθεμίων (Δ.Δ.Μαρίνας) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό


με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός
ατόμου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του, ύστερα από την αρίθμ.
11/2011 απόφαση του ΔΣ  του σταθμού και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Κ, της
παρ. 2, του άρθρ. 14 του Ν 2190/94, για την εξής, κατ΄αριθμό ατόμων, ειδικότητα με τα
αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων
Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια
ΠΕ Νηπιαγωγών
    
      1        
Πτυχίο ΠΕ Νηπιαγωγών της
ημεδαπής ή ισότιμων σχολών
ημεδαπής ή αλλοδαπής
         
2 μήνες
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
6. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
7. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία κλπ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 του Ν 2207/94.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωμένα:
8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
9. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
10. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν τους
τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου.
13. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο του
παιδικού σταθμού Μαρίνας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μπατάνη Χρυσούλα (τηλ. 2332044110).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ: 24/03/2011      ΛΗΞΗ: 28/03/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...