Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Στο Διεθνές Δικαστήριο Ελλάδα , ΠΓΔΜ

Το Διεθνές Δικαστήριο αύριο θα οργανώσει τις δημόσια ακροάσεις που στοχεύουν να επιλύσουν την είκοσι ετών διαφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του ΠΓΔΜ πέρα από το όνομα της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας. Η πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας θα πάει στο δικαστήριο τη Δευτέρα και την Τρίτη που ακολουθούνται από την Ελλάδα. FM Milososki: " ΠΓΔΜ έτοιμο να αντιμετωπίσει την Ελλάδα πριν από ICJ" Ο Υπουργός Antonio Milososki του Foreign Affairs είπε ότι στην αίτησή του, το ΠΓΔΜ ζητά από ICJ για να καθορίσει ότι η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι παραβίασε Απριλίου 2008 το άρθρο 11 από. Η προσωρινή συμφωνία, δηλ. αυτό αντιτέθηκε η πρόσκληση ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ για το ΠΓΔΜ, ακόμα κι αν θα αναφερόταν από την προσωρινή αναφορά.
Το δικαστήριο καλείται να δεσμεύσει την Ελλάδα για να κάνει αμέσως όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να γίνουν σεβόμενες οι υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 11. Η πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι πανέτοιμη για μια δημόσια ακρόαση, η οποία πρόκειται να γίνει αυτή η Δευτέρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) στη Χάγη σε σχέση με μια δίκη ενάντια στη Δημοκρατία της Ελλάδας για την παραβίαση της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφεται από τις χώρες το 1995. Ο Υπουργός Antonio Milososki του Foreign Affairs σε μια σύντομη ενημέρωση τύπου την Πέμπτη είπε ότι στην αίτησή του, το ΠΓΔΜ ζητά από ICJ για να καθορίσει ότι η Ελλάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι παραβίασε Απριλίου 2008 το άρθρο 11 από την προσωρινή συμφωνία, δηλ. αντιτέθηκε η πρόσκληση ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ για το ΠΓΔΜ, ακόμα κι αν θα αναφερόταν από την προσωρινή αναφορά. Το δικαστήριο καλείται να δεσμεύσει την Ελλάδα για να κάνει αμέσως όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να γίνουν σεβόμενες οι υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 11. Το κεφάλι country' διπλωματία του s, η οποία θα οδηγήσει την αντιπροσωπεία FYROMian σε Monday' η ακρόαση του s, είπε ότι τα πρακτικά δεν αναφέρονται στην πολιτική διαφωνία ονόματος μεταξύ του ΠΓΔΜ και της Ελλάδας και το δικαστήριο δεν θα εγκαταστήσει το countries' διαφορές που περιλαμβάνουν το όνομα. Σημείωσε ότι τα πρακτικά ICJ και οι διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στην υπερνίκηση των διαφορών που περιλαμβάνουν το όνομα είναι δύο χωριστές και διαφορετικές διαδικασίες. " Δεν αναμένεται την απόφαση για να έχει επιπτώσεις στις θέσεις διαπραγμάτευσης του ΠΓΔΜ σχετικά με το όνομα και η χώρα με και χωρίς αυτήν την δίκη θα συνεχίσει με έναν πολιτικό διάλογο στη διαταγή τη σειρά ονόματος που κλείνεται, επειδή ο μόνος τρόπος να διευθετηθεί το ζήτημα είναι μέσω Η.Ε-talks." " Είναι μια διεθνής και νομική διαφωνία στην οποία η Ελλάδα είναι η εστίαση της δίκης, όχι ΝΑΤΟ και αναφέρεται σε Greece' επεξεργασία του s πριν από και κατά τη διάρκεια τη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστι'ου, " Milososki διαμορφούμενο. " Θα σεβόμαστε την απόφαση, οποιος δήποτε πρόκειται για να είναι, αλλά δεν θα προδιαθέταμε προτού να προφερθεί. Το σημαντικότερο πράγμα είναι να παρουσιαστεί FYROM' επιχειρήματα και γεγονότα του s ενώπιον του δικαστηρίου, τα οποία είναι να τοποθετηθούν οι λόγοι για μια δίκαιη απόφαση που επιτυγχάνεται, " FM Milososki εν λόγω. Πρόσθεσε ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στη διαφωνία έχουν συμφωνήσει με τα προφορικά επιχειρήματα που παρουσιάζονται σε μια ακρόαση, η οποία θα είναι ανοικτή για το κοινό. Το ΠΓΔΜ, Milososki εν λόγω, έχει ζητήσει κατά τη διάρκεια των πρακτικών το FM Milososki: " ΠΓΔΜ έτοιμο να αντιμετωπίσει την Ελλάδα πριν από ICJ" χτυπήστε εδώ για το πρόγραμμα των δημόσια ακροάσεων και εδώ για κάποιο FYROM' παραβίαση του s της προσωρινής συμφωνίας και μερικών σχολίων από το Matthew Nimetz.
FYROM And Greece To The ICJ

International Court of Justice tomorrow will hold public hearings which aim to resolve the 20-year dispute between Greece and FYROM over the name of the former Yugoslav republic. Former Yugoslav republic of Macedonia will go to the court on Monday and Tuesday to be followed by Greece.

FM Milososki: "FYROM ready to confront Greece before ICJ"
Foreign Affairs Minister Antonio Milososki said that in its application, FYROM requests ICJ to determine that Greece at the NATO summit in Bucharest in April 2008 breached Article 11 from the..
Interim Accord, i.e. it objected the NATO membership invitation for FYROM, even though it would be referred to by the interim reference. The Court is requested to bind Greece to immediately make all the necessary steps in order to respect its obligations under Article 11.

The former Yugoslav Republic of Macedonia is well-prepared for a public hearing, which is to be held this Monday before the International Court of Justice (ICJ) in the Hague in relation to a lawsuit against the Republic of Greece for breaching the Interim Accord signed by the countries in 1995.

Foreign Affairs Minister Antonio Milososki at a press briefing on Thursday said that in its application, FYROM requests ICJ to determine that Greece at the NATO summit in Bucharest in April 2008 breached Article 11 from the Interim Accord, i.e. it objected the NATO membership invitation for FYROM, even though it would be referred to by the interim reference. The Court is requested to bind Greece to immediately make all the necessary steps in order to respect its obligations under Article 11.

The head of country's diplomacy, who will lead the FYROMian delegation to Monday's hearing, said the proceedings do not refer to the political name dispute between FYROM and Greece and the Court will not settle the countries' differences involving the name. He noted that ICJ proceedings and negotiations aiming at overcoming the differences involving the name are two separate and different processes. "It is not expected the verdict to affect the negotiation stances of FYROM regarding the name and the country with and without this lawsuit will continue with a political dialogue in order the name row to be closed, because the only way to settle the issue is through the UN-brokered talks."

"It is an international and legal dispute in which Greece is the focus of the lawsuit, not NATO and it refers to Greece's treatment prior to and during the Bucharest Summit," Milososki elaborated.

"We would respect the verdict, whatever it is going to be, but we would not prejudice before it is pronounced. The most important thing is to present FYROM's arguments and facts before the Court, which are to lay grounds for a just decision to be reached," FM Milososki said.

He added that both parties in the dispute have agreed oral arguments to be presented at a hearing, which will be open for the public. FYROM, Milososki said, has requested during the proceedings the FM Milososki: "FYROM ready to confront Greece before ICJ"

Αναδημοσίευση από: Γιαννακοχωρίτης: Στο Διεθνές Δικαστήριο Ελλάδα , ΠΓΔΜ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...