Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας


Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι


ότι από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της αριθμ. 73493/Δ2/23-06-2010 εγκυκλίου με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Α΄)» (Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 28-6-2010) όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 79009/Δ2/6-7-2010 εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματική εγκύκλιος αναπληρωτών-ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και καταχώρισης προϋπηρεσίας σχολικού έτους 2010-2011 (σχετ. 73493/Δ2/23-6-2010, 73441/Δ2/23-6-2010 και Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010)», καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, οι οποίοι α) δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους εν λόγω πίνακες και β) έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011 και δεν έχουν ακόμη προσληφθεί, να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης των περιοχών προτιμήσεώς τους.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 5-04-2011 έως και 11-04-2011.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων αναπληρωτών, τροποποίηση της σειράς κατάταξης των εκπαιδευτικών είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης ή βαθμού πτυχίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. (Μητροπόλεως 44, 59100 Βέροια) στα τηλέφωνα 23310-24588, 23310-26406, 23310-24047.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...