Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011


Το Τεχνικό πρόγραμμα έργων του 2011 καταρτίστηκε με βάση:


  • Τις διατάξεις του Νόμου 3852/10 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>
  • Τα στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή των 3 πρώην Δήμων: Νάουσας, Ανθεμίων Ειρηνούπολης
  • Τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας.
  • Την υπ’ αριθ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού για έργα των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων
  • Τον καταμερισμό του ποσού 20% για έργα στις Δημ. και Τοπ. κοινότητες και 80% σε όλο το Δήμο.
  • Τις προτάσεις των Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων
  • Τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νέου διευρυμένου Δήμου στο σύνολό του.
  • Τη δέσμευση της αποπληρωμής των οφειλών έργων του 2010, λόγω καταβολής μειωμένης ΣΑΤΑ 2010


ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΤΑ 2010
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΑΤΑ
1.245.828,00
400.000,00
240.000,00
1.885.828,00
ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΣΑΤΑ
721.265,00
232.287,50
175.858,50
1.129.411,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΑΤΑ
42,00%
42,00%
27,50%
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2011ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2011
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 2011

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011
Σύμφωνα με τα δεδομένα της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου οι Πηγές
χρηματοδότησης βάσει των οποίων καταρτίστηκε το Τεχνικό πρόγραμμα
του 2011 είναι οι εξής:

  1. ΣΑΤΑ
2. Ν. 2880/01 - Άρθρο 13 (Επιχορήγηση Σχολείων)
3. Ν. 3756/09 - Άρθρο 27 (Υπολειπόμενες πιστώσεις YΠΕΣ)
4. Επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ για Πολιτική προστασία
5. Ίδια έσοδα ( Ανταποδοτικά)


ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011


ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΤΑ
721.265,00
232.287,50
175.858,50
1.129.411,00
Άρθρο 13
29.755,30
8.400,00
5.600,00
43.755,30
Άρθρο 27
124.402,47
52.813,00
28.682,00
203.897,47
Επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ
30.853,65
9.900,00
8.300,00
49.053,65
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ


420.946,35
ΣΥΝΟΛΟ


1.847.063,77ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2011

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας
40.000,00
Άρθρο 27-Ν.3756/2009
2
Κατασκευή Τεχνικών και έργων υποδομής, προσβάσεων ΑΜΕΑ, κοινοχρήστων χώρων Δήμου Νάουσας
80.000,00
60.000,00 € Άρθρο 27-Ν.3756/2009 και 20.000,00 € ΣΑΤΑ 2011
3
Οδική Σήμανση Δήμου Νάουσας
57.564,62
37.564,62 ΣΑΤΑ 2011 και 20.000,00 € ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
4
Κατασκευή μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας
50.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
5
Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους (Έργο Δνσης Περιβάλλοντος)
60.000,00
49.053,65 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ και
10.946,35
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
6
Διαμόρφωση Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Νάουσας (Έργο Δνσης Περιβάλλοντος)
60.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
7
Υλοτομικές εργασίες στο Δημοτικό Δάσος (Έργο Δνσης Περιβάλλοντος)
60.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
8
Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Δήμου Νάουσας
60.000,00
ΣΑΤΑ 2011
9
Οδοποιία νέας διακλάδωσης προς Στενήμαχο στην περιοχή Λέφα – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
17.000,00
ΣΑΤΑ 2011
10
Κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων πόλης Νάουσας & Δ.Δ. – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
10.880,85
ΣΑΤΑ 2011
11
Έργα υποδομής δικτύου οπτικών ινών στην πόλη της Νάουσας – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
12.000,00
ΣΑΤΑ 2011
12
Βελτίωση – Αποκατάσταση Ασφαλτοτάπητα τμήματος οδού Νάουσα – 3-5 Πηγάδια– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
19.850,00
ΣΑΤΑ 2011
13
Διανοίξεις - Διαπλατύνσεις οδών πόλης Νάουσας & Δ.Δ.– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
5.835,79
ΣΑΤΑ 2011
14
Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή "Κάτω Σμίξη" – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
27.500,00
ΣΑΤΑ 2011
15
Κατασκευή πάρκου SKATEBOARD – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
70.000,00
ΣΑΤΑ 2011
16
Εργασίες μετατόπισης και αποκατάστασης ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή Αγ. Νικολάου – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
24.512,21
ΣΑΤΑ 2011
17
Βελτίωση -ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Νάουσας –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
73.070,54
ΣΑΤΑ 2011
18
Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποϊιας– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
32.140,12
ΣΑΤΑ 2011
19
Ανακατασκευή πεζοδρόμου Θ. Μπιγκάνου– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
12.934,30
ΣΑΤΑ 2011
20
Κατασκευή έργων υποδομής για την μεταφορά περιπτέρων στον Άγιο Νικόλαο – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
75.591,26
ΣΑΤΑ 2011
21
Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
24.035,03
ΣΑΤΑ 2011
22
Κατασκευή γραμματοθυρίδων στο Δ.Δ. Αγγελοχωρίου– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
22.100,00
ΣΑΤΑ 2011
23
Ασφαλτόστρωση δρόμων στα δημοτικά διαμερίσματα (Ανθέμια) – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
97.300,00
ΣΑΤΑ 2011
24
Ενδοδημοτική οδοποιία στο Δ.Δ. Επισκοπής– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
1.794,76
ΣΑΤΑ 2011
25
Κατασκευή οστεοφυλακείου και στεγάστρου στο νεκροταφείο Δ.Δ. Κοπανού– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
45.000,00
ΣΑΤΑ 2011
26
Ανακαίνιση κτιρίου Εθνικής Αντίστασης στο Δ.Δ. Επισκοπής– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
12.000,00
ΣΑΤΑ 2011
27
Αποψίλωση - καθαρισμός οδικού δικτύου προς δάσος Δ.Δ. Μαρίνας– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
3.000,00
ΣΑΤΑ 2011
28
Αντικατάσταση στέγης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δ.Κ. Νάουσας
25,000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
29
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Δ.Κ. Νάουσας
12.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
30
Πλακοστρώσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάουσας
60.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
31
Κατασκευή τεχνικών στην αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στενημάχου
5.028,92
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
32
Κατασκευή τσιμενταυλάκων στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου (περιοχή Σκεντερίδη)
3.838,03
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
33
Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου
2.148,78
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
34
Πλακοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Επισκοπής
7.551,88
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
35
Κατασκευή γεμιστικού στην Τ.Κ. Επισκοπής
9.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
36
Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός τμήματος της κεντρικής οδού Τ.Κ. Μαρίνας
5.125,68
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
37
Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός εντός Τ.Κ. Πολυπλατάνου
7.761,30
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟ 1.197.064,07 € {εκ των οποίων τα 841.564,07 € από ΣΑΤΑ (704.109,48 80% & 137.454,59 20%), 49.053,65 € από Επιχορήγηση ΥΠΕΣΑΗΔ για πολιτική προστασία – πυροπροστασία, 100.000,00 € επιχορήγηση του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 και τα 200.946,35 €
από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ}Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Νάουσα
55.945,06
43.755,30 Άρθρο 13 Ν.2880/2001 και 12.189,76 ΣΑΤΑ
2
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Νάουσας
50.000,00
Άρθρο 27-Ν.3756/2009
3
Συντήρηση Πάρκων Δήμου Νάουσας (Έργο της Δ/νσης Περιβάλλοντος)
40.000,00
Άρθρο 27-Ν.3756/2009
4
Συντήρηση Υφισταμένου Χώρου Υγ. Ταφής Απορριμμάτων (Έργο της Δ/νσης Περιβάλλοντος) για το έτος 2011
20.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
5
Συντήρηση Νεκροταφείων για το έτος 2011
80.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
6
Εργασίες Αποχιονισμού
13.897,47
Άρθρο 27-Ν.3756/2009
7
Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας
120.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(ανταποδοτικό)
8
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Νάουσας & Δ.Δ. – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
7.682,45
ΣΑΤΑ 2011
9
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ.Νάουσας– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
16.845,81
ΣΑΤΑ 2011
10
Συντήρηση εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων πόλης Νάουσας – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
32.571,06
ΣΑΤΑ 2011
11
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλης Νάουσας– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
9.585,48
ΣΑΤΑ 2011
12
Συντήρηση Παιδικών Χαρών– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
8.410,52
ΣΑΤΑ 2011
13
Συντήρηση Αποπεράτωση Γηπέδου Στράντζας– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
7.796,72
ΣΑΤΑ 2011
14
Εργασίες Αποχιονισμού– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
25.246,08
ΣΑΤΑ 2011
15
Επισκευή ,συντήρηση, τοποθέτηση νέων παροχών και επέκταση των δικτύων άρδευσης στα αγροκτήματα του Δήμου Ειρηνούπολης– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
40.000,00
ΣΑΤΑ 2011
16
Επισκευή γέφυρας στο Δ.Δ. Μονοσπίτων– ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011
6.900,00
ΣΑΤΑ 2011
17
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Κοπανού
8.521,52
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
18
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Κοπανού
10.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
19
Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Νάουσας
10.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
20
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Νάουσας
13.583,66
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
21
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων & δημ. κτιρίων Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου
2.653,61
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
22
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λευκαδίων
8.353,69
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
23
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μονοσπίτων
7.913,11
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
24
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Χαρίεσσας
8.414,16
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
25
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου
7.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
26
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου
7.987,05
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
27
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ζερβοχωριου
12.423,35
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟ 631.730,80 € {εκ των οποίων τα 264.078,03 € από ΣΑΤΑ (167.227,88 80% & 96.850,15 20%), 103.897,47 € επιχορήγηση του άρθρου 27 του Ν.3756/2009, 43.755,30 € του άρθρου 13 Ν.2880/2001 και τα 220.000,00 € από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ}

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Προκαταρκτική μελέτη αξιοποίησης πρώην στρατοπέδου Μίγγα (Σχέδιο ανάπτυξης) – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΤΑ 2011

8.268,90
ΣΑΤΑ 2011

ΣΥΝΟΛΟ : 8.268,90 € από ΣΑΤΑ 2011


Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας Δ.Κ. Νάουσας
10.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
2
Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας στην Τ.Κ. Μαρίνας
5.500,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)


ΣΥΝΟΛΟ : 15.500,00 € από ΣΑΤΑ 2011ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ
ΣΑΤΑ
841.564,07
264.078,03
8.268,90
15.500,00
1.129.411,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
200.946,35
220.000,00
0
0
420.946,35
ΑΡΘΡΟ 13
0
43.755,30
0
0
43.755,30
ΑΡΘΡΟ 27
100.000,00
103.897,47
0
0
203.897,47
ΥΠΕΣΑΗΔ
49.053,65
0
0
0
49.053,65
ΣΥΝΟΛΑ
1.191.564,07
631.730,80
8.268,90
15.500,00
1.847.063,77
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑ 2010

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΣΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ
ΣΑΤΑ
726.828,00
495.000,00
24.000,00
1.245.828,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
55.000,00
234.590,76
0
289.590,76
ΑΡΘΡΟ 13
0
60.409,24
0
60.409,24
ΣΥΝΟΛΑ
781.828,00
790.000,00
24.000,00
1.595.828,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : 115.000,00 € από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Αντικατάσταση στέγης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δ.Κ. Νάουσας
25,000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
2
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Δ.Κ. Νάουσας
12.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
3
Πλακοστρώσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάουσας
60.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
4
Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Νάουσας
10.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
5
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Νάουσας
13.583,66
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
6
Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας
10.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
130.583,66ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Κατασκευή τεχνικών στην αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στενημάχου
5.028,92
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
5.028,92ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Kατασκευή τσιμενταυλάκων στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου (περιοχή Σκεντερίδη)
3.838,03
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
3.838,03


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου
2.148,78
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
2.148,78
ΣΑΤΑ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων & δημ. κτιρίων Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου
2.653,61
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
2.653,61ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΑΝΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Κοπανού
8.521,52
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
2
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Κοπανού
10.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
18.521,52ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Πλακοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Επισκοπής
7.551,88
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
2
Κατασκευή γεμιστικού στην Τ.Κ. Επισκοπής
9.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
16.551,88ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός τμήματος της κεντρικής οδού Τ.Κ. Μαρίνας
5.125,68
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
2
Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας στην Τ.Κ. Μαρίνας
5.500,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
10.625,68


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Παιδικών Χαρών & Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λευκαδίων
8.353,69
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
8.353,69ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Παιδικών Χαρών & Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Μονοσπιτων
7.913,11
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
7.913,11


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Παιδικών Χαρών & Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Χαρίεσσας
8.414,16
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
8.414,16ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου
7.000,00
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)
2
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου
7.987,05
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
14.987,05
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΤΗΤΑ ΖΕΒΡΟΧΩΡΙΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Συντήρηση Παιδικών χαρών & κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ζερβοχωριου
12.423,35
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
12.423,35ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΤΗΤΑ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ €
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ
1
Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός εντός Τ.Κ. Πολυπλατάνου
7.761,30
ΣΑΤΑ 2011 για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (20%)

ΣΥΝΟΛΟΝ
7.761,30


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...