Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Για την εκμίσθωση της Εληάς


Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθ. 150/2011απόφαση του, ενέκρινε τη δημοσίευση στο Τύπο πρόσκλησης για την, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς, με τους ίδιους όρους που υπήρχαν στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
Για την εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου εκδήλωσε ενδιαφέρον, με την αριθ. πρωτ. 13275/29-3-2011 αίτηση του, μόνο ο Ιωάννης Αράβας, ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης, πλην αυτών που αφορούν:
  1. το ύψος του μηνιαίου μισθώματος και πρόσφερε το
    ποσό των 4.000,00 € μηνιαίως και
  2. το ύψος και το είδος της εγγυητικής, η οποία προτείνει να αντικατασταθεί με προσημείωση 1ης υποθήκης, που να αντιστοιχεί σε μισθώματα δύο (2) ετών.
Επειδή δεν κατατέθηκαν προσφορές που να καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης, όπως όριζε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και το προσφερόμενο μίσθωμα είναι πολύ χαμηλό, δεν καθίσταται δυνατή η απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς.
Επειδή εκτιμούμε ότι η μη κατάθεση προσφορών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υφιστάμενη οικονομική κρίση, εισηγούμαστε την επαναπροκήρυξη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς με όρους πιο προσιτούς, οι οποίοι θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από επανεξέταση του θέματος και από την επιτροπή εκτίμησης της αξίας ακινήτων, η οποία προσδιορίζει το μηνιαίο μίσθωμα.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την ανάκληση της αριθ. 150/2011 απόφασής του και την κίνηση εκ νέου της διαδικασίας δημοπράτησης του παραπάνω δημοτικού ακινήτου.
Μ.Ε.Δ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΓEΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...